ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Filosovino 

1. DEFINITIES

FILOSOVINO : FILOSOVINO bv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1821 Perk, Vinkenbaan 23, met ondernemingsnummer BE 0790.855.252.
Verkoopsvoorwaarden: deze voorwaarden.
Klant: een persoon of rechtspersoon met wie FILOSOVINO een contractuele relatie (aankoop/bestelling) heeft.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes van FILOSOVINO aan haar Klanten en op alle overeenkomsten tussen FILOSOVINO en haar Klanten. Deze Verkoopsvoorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien FILOSOVINO deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. De toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering.

3. PRIJSLIJST EN BESTELLING

De prijslijst van FILOSOVINO is zonder enige verbintenis en is slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. De prijslijst is geldig tot zolang FILOSOVINO deze herroept of aanpast. FILOSOVINO behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren bij uitputting van de voorraad, de niet beschikbaarheid van een goed, overmacht, een slechte klantenervaring uit het verleden... (niet-limitatieve opsomming) en dit zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. 

De prijzen van FILOSOVINO worden steeds opgegeven in Euro en zijn exclusief B.T.W tenzij dit expliciet anders wordt vermeld. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de levering zal ten laste van de Klant vallen.
Iedere verkoop geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijzen gebaseerd zijn op de geldende prijsbepalende factoren van dat moment. Indien zich tussen de totstandkoming van de verkoopovereenkomst (bestelling) en de levering (facturering) wijzigingen voordoen in deze prijsbepalende factoren (zoals verhogingen en/of toeslagen op de vrachttarieven, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen en belastingen), zal FILOSOVINO gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijk afgesproken prijs.  Indien de uiteindelijke prijs meer dan 5% hoger is dan de oorspronkelijk afgesproken prijs heeft de Klant het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst. De Klant dient dit binnen 5 dagen na kennisgave van de nieuwe prijs schriftelijk te melden aan info@filosovino.be.

4. BETALING EN BETWISTING

Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand op het verschuldigde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt bovendien het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval komen alle eventueel toegekende kortingen te vervallen.

Betwisting van een factuur moet binnen acht dagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan FILOSOVINO kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort. Elk protest dat meer dan acht dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

5. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden FILOSOVINO niet, behoudens andersluidend beding. De leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door FILOSOVINO geleverde goederen blijven eigendom van FILOSOVINO tot de volledige betaling van de goederen.

7. GEBREKEN

De goederen dienen na levering onmiddellijk te worden nagekeken op zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Klant onmiddellijk en uiterlijk 24 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld op het e-mailadres: info@filosovino.be. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

8. OPSCHORTING, OPZEGGING, ANNULERING

Indien en zolang de Klant enige contractuele verplichting niet nakomt, heeft FILOSOVINO het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of te verbreken, onverminderd haar overige rechten jegens de Klant.

FILOSOVINO is gerechtigd overeenkomsten bij eenvoudige aangetekende kennisgeving op te zeggen zonder verdere ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van eventueel nog verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: (a) indien de Klant, ook na schriftelijke aanmaning om binnen de 10 dagen zijn contractuele verplichtingen na te komen, nalaat deze verplichtingen na te komen; (b) indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen of staking van betaling bevindt, zijn krediet aan het wankelen is gebracht of ingeval van vereffening of ontbinding van de Klant; FILOSOVINO is hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan de Klant.  Een eventuele annulering in hoofde van de Klant dient schriftelijk te gebeuren en uiterlijk de 8ste dag na de datum vermeld op de bestelbon.  De klant is in dit geval een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de totale kostprijs van de bestelling, met een minimum van € 100 onder voorbehoud van het recht van FILOSOVINO om een hogere schadevergoeding te vorderen.

9. PRIVACY

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft de Klant FILOSOVINO de uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. FILOSOVINO verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat de Klant zijn rechten kan uitoefenen. De Klant mag zijn rechten van informatie, toegang, rectificatie, uitwissing, blokkering en bezwaar uitoefenen door een email te sturen naar: info@filosovino.be met vermelding van de reden van zijn verzoek.

10. OVERMACHT

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door FILOSOVINO verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen INNOVINO van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij de verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat FILOSOVINO tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, onlusten, staking en lockout, zowel bij FILOSOVINO als bij haar leveranciers, machinebreuk, panne, brand, onderbreking van transportmiddelen, gedeeltelijk of volledig lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers, virussen of andere bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen FILOSOVINO en de Klant zijn onderworpen aan het Belgische recht.  Indien één van de voorwaarden om welke reden ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. In geval van discussie zijn enkel de rechtbanken van de ligging van de maatschappelijke zetel van FILOSOVINO territoriaal bevoegd.


Driesen Jonas / Defeche Hugues
+ 32 478 785 998 / +32 475 515 640
info@filosovino.be